Klauzula informacyjna dla rodziców (klientów, szkół i placówek oświatowych)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków z siedzibą w Koninie ul. Turkusowa 1A,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - [email protected]
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz Ustawy o systemie oświaty z dn.7 września 1991 r.(Dz.U.2016.1943-j.t.,z późn.zm.) ,Ustawy Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz.U.2017.59 , z późn.zm.),Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U.2018.2159), Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dn. 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz.U.z 2012 poz.957 oraz z 2014 r. poz.1149, z 2017 r. poz. 1613)
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem na podstawie których działa szkoła jest obligatoryjne
Inspektor Ochrony Danych Osobowych - kontakt: [email protected]
Zapoznałem / Zapoznałam sięSzkoła Podstawowa nr 15

im. Polskich Olimpijczyków w Koninie

Copyright © SP 15, Designed by Krzysztof Krakowski